Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

ENERGIE IN TRANSITIE

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie. Het Nederlandse energiesysteem moet ingrijpend worden veranderd. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare energie, zoals wind en zon. Over deze energietransitie zijn Europese en landelijke afspraken gemaakt. Alle provincies zetten zich, samen met partners zoals woningbouwcorporaties, bedrijven, gemeenten en inwonerscollectieven in om te voldoen aan die afspraken.

In het rapport doen de Rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen. Ook hebben de rekenkamers aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter zichtbaar te kunnen maken wat de bijdrage van de provincies is, om te zorgen dat provincies van elkaar kunnen leren en om te kunnen sturen op doelen die veelal ver in de toekomst liggen.

Het rapport is voorbereid door een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers van de vijf provinciale Rekenkamers. Voorbeeld: Flevoland.

Read More
Carla Hoffschulte
SPREIDING EN OVERTOERISME

In het coalitieakkoord van mei 2018 schrijft het nieuwe college onder Balans in de stad, ‘Toerisme hoort bij het internationale karakter van Amsterdam en dat moeten we blijven koesteren. Maar tegelijkertijd worden de positieve kanten van het toerisme, zoals werkgelegenheid en inkomsten voor de stad, steeds meer overschaduwd door de negatieve gevolgen. Overlast, drukte en afval maken dat de leefbaarheid van sommige buurten ernstig onder druk staat. En de monocultuur in winkelaanbod maakt de stad niet leuker. Een nieuw evenwicht is nodig. Waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven… Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats een toeristische bestemming. We willen de lasten en lusten van toerisme beter verdelen. We zetten in op spreiding in de stad en naar de regio.’ Vooral bij de laatste zin zetten wij grote vraagtekens. Hoe reëel en hoe werkbaar is dit?

Zes redenen waarom spreiding het drukteprobleem in Amsterdam niet gaat oplossen.
PDF

Read More
Carla Hoffschulte
10 PUNTENPLAN VOOR NIEUW COLLEGE

Drukte, toerisme, balans en leefbaarheid zijn voor Amsterdam belangrijke, maar ook ingewikkelde thema’s. Om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen hiervan, moet de Amsterdamse politiek inzetten op een integraal beleid met bijbehorende handhaving. Amsterdam in Progress denkt graag mee en is van mening dat de nieuwe coalitie over deze tien punten heldere en duidelijke afspraken moet maken.
PDF

Read More
Carla Hoffschulte
VERGUNNINGVERLENING PASSAGIERSVAART REKENKAMER METROPOOL AMSTERDAM

De gemeenteraad besloot in mei 2017 om de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) te vragen onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de nota Varen tot nu’. Directe aanleiding was de uitkomst van de zogenaamde ‘gewogen toetreding’ op 24 april. Gezien de ingewikkelde maatschappelijke en juridische context, wilde de RMA het onderwerp eerst grondig verkennen. Gekozen is voor een reconstructie van de gebeurtenissen in de periode van januari 2010 tot juni 2017 rondom de totstandkoming van het vaarbeleid, de vergunningverlening en de gewogen toetreding.

Read More
Carla Hoffschulte
EEN OUDERVRIENDELIJKE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

De Ouderen Adviesraad van Amsterdam Centrum (OAR) organiseerde op 8 december, in samenwerking met drie stadsdorpen in Amsterdam Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een symposium over een ‘oudervriendelijker Amsterdam Centrum’. In een eerder stadium had ik de OAR in contact gebracht met de Bacheloropleiding Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam, die hun eerstejaars studenten kennis willen laten maken met praktijkgericht onderzoek. Zie het verslag van deze bijeenkomst

Read More
Carla Hoffschulte
Trendrapporten Amsterdamse binnenstad

In het Trendrapport Amsterdamse binnenstad wordt de balans in de binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, bereikbaarheid en leefbaarheid in de gaten gehouden. In de Vooruitblik worden de belangrijkste trends en de mogelijke gevolgen daarvan op middellange termijn geschetst. Jarenlang was de boodschap dat de balans weliswaar kwetsbaar was, maar op de meeste plekken nog steeds aanwezig. Maar in dit laatste trendrapport was de boodschap iets voorzichtiger. Het gaat goed met de binnenstad: zowel het aantal inwoners als het aantal werkenden is toegenomen, evenals het aantal bezoekers. Maar de laatste categorie in een ongekend hoog tempo.

Ter gelegenheid van het laatste trendrapport vond in december 2013 een symposium plaats in Pakhuis de Zwijger onder de titel Balans voor de binnenstad, over trends en toekomst van stadsdeel Centrum.
Trendrapport 2012-2013

Read More
Carla Hoffschulte
TRENDRAPPORT

2012-2013
Onderzoek naar de ontwikkelingen in de jaren 2012-2013 in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en welzijn. De Vooruitblik biedt zicht op de belangrijkste trends voor de middellange termijn. Voor het eerst lijkt de balans in gevaar.

2009-2011
Onderzoek naar de ontwikkelingen in de periode 2009-2011 in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en welzijn. De Vooruitblik biedt zicht op de belangrijkste trends voor de middellange termijn.

2006-2009
Nagegaan is welke ontwikkelingen in de periode 2006-2009 in de Amsterdamse binnenstad hebben plaatsgevonden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In dit trendrapport is daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan het thema ‘uitwaaiering van centrumfuncties’.

2006-2007
In nauwe samenwerking met het stadsdeel is nagegaan welke ontwikkelingen in de periode van 2004 tot 2007 in de binnenstad hebben plaatsgevonden. Hierbij stonden de begrippen ´centrumpositie´ en ´functiemenging´ centraal. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2006-2007, dat voldeed aan de eisen toegankelijk (heldere opzet, veel beeldmateriaal) en goed leesbaar.

Read More
Alexis Koutouzis
EVALUATIE REKENKAMER ROTTERDAM

In het rapport Evenwicht bij tegenwichtdoet de evaluatiecommissie verslag van haar onderzoek naar het functioneren van de Rekenkamer Rotterdam. De gemeente Rotterdam is sterk gepolitiseerd en dat vraagt om een stevige rekenkamer, zo luidde de conclusie. Een aantal verbeterpunten zijn er uiteraard wel. Zoals een betere balans tussen zorgvuldige rapporten en actuele brieven en tussen een externe en interne oriëntatie.

Read More
Alexis Koutouzis
ZAANSTAD CREATIEVE WERKPLAATS

De Stad BV kreeg de opdracht om de kansen van Zaanstad in het creatieve tijdperk te onderzoeken. De stadswandelingen onder leiding van ´Zaanse gidsen´ en de vele (groeps)gesprekken met kunstenaars en creatieve ondernemers resulteerden in de zogenaamde Kansenkaart: 12 kansen waarmee de gemeente verder aan de slag kon. De wandelingen, gesprekken en kansen staan beschreven in de publicatie Zaanstad creatieve werkplaats.

Read More
Alexis Koutouzis
TOP BEDRIJFSLEVEN – GEMEENTE

De Denktank Ruimtelijke Ordening organiseerde een ontmoeting tussen de top van het bedrijfsleven en de bestuurders van de gemeente Amsterdam. Thema´s als veiligheid, internationaal imago en stedelijke transformatie kwamen uitvoerig aan de orde tijdens de bijeenkomst, die onder leiding stond van Felix Rottenberg. Een nieuwsbrief met en verslag van de bijeenkomst is naar alle deelnemers gestuurd.

Read More
Alexis Koutouzis
HET CULTURELE KLIMAAT VAN DE BINNENSTAD

Het stadsdeel Amsterdam Centrum gaf het startsein voor het project Het culturele klimaat van de binnenstad. Meer dan 75 belanghebbenden en deskundigen bogen zich tijdens diverse bijeenkomsten over de vraag hoe nieuwe impulsen gegeven konden worden aan de drie thema´s: het Leidseplein als internationaal cultureel uitgaanscentrum, de binnenstad als vestigingsplaats voor audiovisuele media en de culturele aantrekkingskracht van de oostelijke binnenstad. De uitkomsten van de bijeenkomsten, de conclusies over de kracht van de binnenstad en de reacties van de verantwoordelijke wethouders zijn opgenomen in de publicatie Het culturele klimaat van de binnenstad.

Read More
Alexis Koutouzis