WAAR STAAT RUIMTE VOOR COMMUNICATIE VOOR?

Overheden kunnen niet zonder betrokken en goed geïnformeerde burgers, die op hun beurt vertrouwen moeten kunnen hebben in overheidshandelen. Juist in tijden van globalisering, toenemende marktwerking en een terugtredende overheid is het belangrijk om die verbinding tussen overheid en samenleving te versterken.

 

In de netwerksamenleving die is ontstaan en waar de overheid onderdeel van is, lopen beleidsontwikkeling, -bepaling en –uitvoering door elkaar. Beleidsprocessen zijn daardoor onoverzichtelijker. Relevant onderzoek en goede vertaalslagen op basis van heldere en integere communicatie kunnen zorgen voor een samenhangend geheel. Onder de naam Ruimte voor Communicatie draag ik bij aan de verbindende rol in stedelijke vraagstukken en aan de samenhang tussen onderzoek, beleid en uitvoering.

Het bovenstaande is samen te vatten onder de noemer Urban Management.

 

Sandra Bos, programmamanager Urban Management:
Carla is een stadsmens én een stedelijke onderzoeker. Ze combineert de praktijk en onderzoek. Binnen de hectiek en dynamiek van ‘Urban Management’ houdt Carla het hoofd koel en zoekt ze naar duurzame wegen. Data analyse, oog voor de context en een op feiten gefundeerde rapportage waar je als opdrachtgever praktisch mee uit de voeten kunt, dat is haar handelsmerk.

WAT HEEFT RUIMTE VOOR COMMUNICATIE TE BIEDEN?

Tijdens mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan in beleidsanalyse, evaluerend onderzoek en trendonderzoek. Daarbij heb ik oog voor de context van ontwikkelingen. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek gaan hand in hand. Analyse van cijfermateriaal biedt inzicht in trends en vormt belangrijke input voor beleidsontwikkeling. Maar gesprekken met belanghebbenden zorgen voor de verhalen achter de cijfers. Juist die combinatie is nodig om werkelijk begrip te krijgen van vaak complexe stedelijke vraagstukken.

 

Daarnaast zijn heldere en toegankelijke rapportages en presentaties voor mij van groot belang. Alleen op die manier kan coproductie van en draagvlak voor beleid ontstaan

 

Mijn kernactiviteiten

– Probleemverkenning en –analyse, met aandachtsgebieden wonen, leefbaarheid, toerisme, jeugd.
– Reflectie en lerend vermogen aan de hand van analyse en evaluatie van (stedelijk) beleid.

Stedelijk toerisme en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat in historische binnensteden, zoals de Amsterdamse binnenstad, is een voorbeeld van een ‘wicked problem’. Er is een gebrek aan objectieve informatie, er is geen consensus over de normen en de problemen en oplossingen zijn dynamisch. ”