Ruimte voor Communicatie richt zich op twee kernactiviteiten die essentieel zijn voor de samenhang tussen onderzoek, beleid en uitvoering en de heldere communicatie die daarvoor nodig is: probleemverkenning en -analyse en reflectie en lerend vermogen.

Probleemverkenning en -analyse

Wilt u een analyse van een stedelijk vraagstuk waarvoor een oplossing wordt gezocht?

Het ontwikkelen van beleid begint met een goede analyse van het vraagstuk waarvoor een oplossing wordt gezocht. Hoe onlogisch het ook klinkt: hier schort het vaak aan. Ik bekijk het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Naast economische zijn ook sociale en ruimtelijke aspecten van belang. Evenals oog voor de belangen van de verschillende partijen die bij het vraagstuk zijn betrokken.

Dat kan op basis van cijfers, maar niet alleen. Want minstens zo belangrijk vind ik de verhalen achter de cijfers. En daarvoor is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met betrokken partijen.
Voorbeelden:

A vivid portrait of versatile Amsterdam Zuidoost: weergave van verhalen over Zuidoost verteld tijdens het symposium Cities & Visitors.

Binnenstadsbuurt in transitie: een pilotonderzoek naar de ervaringen van bewoners met het toenemend toerisme. Zie Actueel.

Trendrapporten Amsterdamse binnenstad: tweejaarlijks onderzoek naar trends en ontwikkelingen.

Discriminatie in de woonomgeving:
een voorbeeldaanpak op basis van praktijkervaringen.

Gelske Martens, docent Urban Management: Carla en inhoud, dat lijkt mij een eenheid. Daar vindt zij houvast in en dat is haar unique selling point. Trendrapport, onderzoek, praktijk als uitgangspunt en aandacht voor communicatie: ze heeft het allemaal laten zien. 

Reflectie en lerend vermogen

Wilt u reflecteren op gevoerd stedelijk beleid om te zien wat daarvan te leren valt?

Passend beleid staat of valt met het vermogen om te leren van ervaringen. Door te reflecteren op beleid en de werking ervan, wordt duidelijk of de gekozen aanpak de juiste is. Of dat er op onderdelen aanpassingen nodig zijn. Van belang is dat betrokken partijen over lerend vermogen beschikken. Dat vraagt om openheid en om bruikbare en toegankelijke informatie. Die is, zo leert mijn jarenlange ervaring, vaak niet voorhanden.

Relevante informatie en gesprekken met sleutelfiguren en belanghebbenden kunnen het inzicht in de werking van beleid vergroten. Zodat ervan geleerd kan worden.


Voorbeelden:

Vergunningsverlening in de passagiersvaart: verkennend onderzoek naar de passagiersvaart Amsterdam.

Evenwicht in tegenwicht: externe evaluatie van de Rekenkamer Rotterdam.

Aansturing welzijnsinstellingen: een rekenkameronderzoek naar aansturing door stadsdelen.

Theater De Fransche School: onderzoek naar de besluitvorming rondom een Culemborgs theater.

Voortijdig schoolverlaten: onderzoek naar het beleid van het ministerie van OCW.

 

De opdrachten in de afgelopen jaren bevestigen mijn idee dat verbinding en samenhang kernpunten zijn voor overtuigend overheidshandelen. En dat transparantie en heldere communicatie daarbij vereist zijn.

Erik Israel, projectleider Algemene Rekenkamer: Ik waardeer Carla zeer. Ze is een geweldig persoon om mee te werken, in professioneel en persoonlijk opzicht.

 

Mijn kernkwaliteiten

– Goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede inhoudelijke kennis.

– Daardoor in staat om me snel in te werken in nieuwe onderwerpen.

– Een sterk analytisch vermogen, gecombineerd met een constructief kritische, onafhankelijke blik.

– Bedreven in communicatie over onderzoek en beleid.

 

Opdrachtgever & Projecten

Analyse van doorwerking aanbevelingen in Randstedelijke Rekenkameronderzoeken in twee bestuursperioden

Verkennend onderzoek naar drie onderwerpen: monumentenzorg, woonbeleid en vastgoed van provincies

Interim Fieldlab Coördinator in stadsdeel Zuidoost binnen het speerpunt Urban Management

Project Imago en Bezoekers Amsterdam Zuidoost: publicatie naar aanleiding van symposium Cities & Visitors op 16 juni 2016

Onderzoek voor en eindrapportage van evaluatie Rekenkamer Rotterdam, evaluatiecommissie o.l.v. Mark van Twist (NSOB, buitengewoon lid Algemene Rekenkamer), 2014

Onderzoek en bestuurlijk rapport Aansturing welzijnsinstellingen door stadsdelen, over zakelijkheid en opdrachtgeverschap in het sociaal domein, 2012

Uitvoering benchmark 9 Amsterdamse stadsdelen en de gemeente Zaanstad: de meetbaarheid van de verantwoording 2007

Coördinatie en uitvoering van quick scans van 9 Amsterdamse stadsdelen en de gemeente Zaanstad: de meetbaarheid van de verantwoording 2007

Uitvoering quick scan naar meetbaarheid van doelstellingen en betrouwbaarheid van nulmetingen van een Amsterdams stadsdeel

Analyse van onderzoeksgegevens voor het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2012-2013, alsmede advisering over de opzet en redactie van de inhoud van het rapport.

Project 1012, Dam-, Oude Doelen- en Hoogstraten. Brochure ‘Verbindende winkelstraten’. Stadsdeel Centrum, 2013

Analyse van onderzoeksgegevens voor het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2010-2011, alsmede advisering over de opzet en redactie van de inhoud van het rapport.

Inhoudelijke voorbereiding van de presentatie van het
Trendrapport 2008-2009, getiteld ‘groei centrumgebied binnen metropool Amsterdam’. I.s.m. Dienst Ruimtelijke Ordening

Onderzoek voor Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2008-2009, alsmede advisering over de opzet en (eind)redactie van de inhoud

Inhoudelijke voorbereiding van de discussiebijeenkomst naar aanleiding van het Trendrapport Amsterdamse binnenstad
2006-2007

Analyse van onderzoekgegevens voor het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2006-2007, alsmede advisering over de opzet en redactie van de inhoud van het rapport

Publicatie over de gespreksronde ´Het culturele klimaat van de binnenstad´

Advisering over en verslaglegging van bijeenkomsten over ´Het culturele klimaat van de binnenstad´, verdeeld over de thema’s:
– de aantrekkingskracht van de oostelijke binnenstad
– de Amsterdamse binnenstad als vestigingsplaats voor de
audiovisuele media
– het Leidseplein als internationaal cultureel uitgaanscentrum

Advisering over en redactionele bijdrage aan het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2002

Journalistiek verslag van de RWT-conferentie ‘Verantwoording en toezicht in de schijnwerpers’ voor Rekenkamermedewerkers en vertegenwoordigers van toezichthouders en rechtspersonen met een wettelijke taak

Projectbegeleiding van evaluatie Effectieve Rekenkamer: gesprekken met sectormanagers en projectleiders binnen de organisatie, resulterend in een advies aan het MT

Onderzoek naar het beleid van het Ministerie van OCW om Voortijdig Schoolverlaten tegen te gaan, in het kader van de Staat van de Beleidsinformatie 2006

Updatedag voor onderzoekers: uitwisseling van kennis over onderzoek en veranderende wet- en regelgeving 2006

Onderzoeksadviseur bij de afdeling Gebruikers van de Dienst
Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat: begeleiding van onderzoek naar gebruikerstevredenheid en advies over gebruik van onderzoeksresultaten 2010

Procesevaluatie besluitvorming huisvesting lokaal gesubsidieerd theater (Rekenkameronderzoek i.s.m. Pascale van der Wekken)

Effectmeting pilot ‘Jongeren in Beeld’ in Spijkenisse, onderdeel van het landelijke project Gezamenlijke beoordelen (i.s.m. Pascale van der Wekken, Voor Beleid)

Onderzoek naar het diversiteitbeleid voor allochtone ouderen, Deventer en Zaanstad

Onderzoek naar decentralisatie jeugdzorg, ter ondersteuning van de werkgroep Diagnose, Zorgtoeleiding en Coördinatie (i.s.m. Pascale van der Wekken, Voor Beleid)

Artikelen voor Plan Amsterdam over de symposia:
– ´De stedeling van de toekomst´ met Aaron Betsky en Paul Schnabel
– ´Grenzen aan de groei´ met Peter Droege en Adriaan Geuze
– ´Stad en bestuur´ met Klaus Kunzmann en Kevin Reid

Top bedrijfsleven – gemeente: een bijeenkomst tussen de top van het bedrijfsleven en het Amsterdams gemeentebestuur onder leiding van Felix Rottenberg, tevens redactie van de nieuwsbrief hierover

Informatieavond en inspraakavond over het concept Ontwerp Structuurplan ´Kiezen voor Stedelijkheid´

Redactie van periodieke uitgave over E-dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen, 2007-2009

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma Kleine Particuliere Activiteiten ter bevordering van projecten in ontwikkelingslanden

Redactie en samenstelling van speciale Nieuwsbrief voor de Zorgsector

Publicatie ‘Zaanstad Creatieve Werkplaats’ in het kader van het onderzoeksproject Creatieve Steden en verslag van de uitkomsten van de workshops tijdens de Creatieve werkplaats Zaanstad/Amsterdam-Noord op het Hembrugterrein

Excursies en expertmeetings in het kader van het project ‘de Zuidas als Virtueel Museum’ naar het Oostelijke Havengebied, de Haagse binnenstad (Stroom) en het Utrechts Museumkwartier (Centraal Museum)

Consultatieronde over het Ontwerp openbare ruimte Zuidas, bestaande uit negen expertmeetings, twee informatieavonden en een paneldiscussie, alsmede redactie van ‘Ideeënboekje’: De Zuidas als attractie

Symposium ´Kans voor de stad, kans voor het land´ ter gelegenheid van het afscheid van directeur Siwart Kolthek

Nieuwsbrief ‘Een levendige Zuidas’ en artikelen over kunst op de Zuidas en over wonen, voorzieningen en bereikbaarheid

Zuidas in Progress (ZIP), nieuwbrief met achtergronden bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, bereikbaarheid en kunst, 2004

Voorbeeldaanpak ‘Discriminatie in de woonomgeving’,
in opdracht van het Landelijk Platform Woonoverlast.
Juni 2013

Project ‘Decentralisatie jeugdzorg’, inhoudelijke ondersteuning van de werkgroep Signalering, Diagnosestellingen, Zorgtoeleiding en Coördinatie van samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam, (i.s.m. Pascale van der Wekken, Voor Beleid)

voorkant220Onderzoek naar de ontwikkelingen in de jaren 2012-2013 in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en welzijn. De Vooruitblik biedt zicht op de belangrijkste trends voor de middellange termijn. Voor het eerst lijkt de balans in gevaar.

In de jaren 90 koos de politiek voor een meer zakelijke aansturing van de welzijnssector. De Rekenkamer Amsterdam onderzocht in 2012 hoe stadsdelen daar in de praktijk mee omgaan. Het blijkt moeilijk om goede zakelijke afspraken te maken. Maatschappelijke doelen blijven vaag, concrete opdrachten ontbreken en de verantwoording is inefficiënt. Aansturing welzijnsinstellingen rapport

stadhuis RotterdamIn het rapport Evenwicht bij tegenwicht doet de evaluatiecommissie verslag van haar onderzoek naar het functioneren van de Rekenkamer Rotterdam. De gemeente Rotterdam is sterk gepolitiseerd en dat vraagt om een stevige rekenkamer, zo luidde de conclusie. Een aantal verbeterpunten zijn er uiteraard wel. Zoals een betere balans tussen zorgvuldige rapporten en actuele brieven en tussen een externe en interne oriëntatie.

disBij discriminatie in de woonomgeving gaat het om pesterijen, treiteren, discriminerende opmerkingen, vernielingen en andere vormen van – vaak stiekem – gedrag. Omdat het in de woonomgeving plaatsvindt, kan de gedupeerde zich er niet aan onttrekken en heeft het gedrag grote impact op de persoonlijke levenssfeer. Tijd voor concrete adviezen.

trendrapport2010_11
Onderzoek naar de ontwikkelingen in de periode 2009-2011 in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en welzijn. De Vooruitblik biedt zicht op de belangrijkste trends voor de middellange termijn.

trendrapport2008_09Nagegaan is welke ontwikkelingen in de periode 2006-2009 in de Amsterdamse binnenstad hebben plaatsgevonden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In dit trendrapport is daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan het thema ‘uitwaaiering van centrumfuncties’.

trendrapport2006_07In nauwe samenwerking met het stadsdeel is nagegaan welke ontwikkelingen in de periode van 2004 tot 2007 in de binnenstad hebben plaatsgevonden. Hierbij stonden de begrippen ´centrumpositie´ en ´functiemenging´ centraal. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2006-2007, dat voldeed aan de eisen toegankelijk (heldere opzet, veel beeldmateriaal) en goed leesbaar.

Fransche_SchoolOnderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie Culemborg naar de besluitvorming in college en raad in de afgelopen tien jaar naar de (nieuwe) huisvesting van Theater De Fransche School.

sduSdu E-grant wilde in de nieuwsbrieven speciale aandacht voor de gevolgen van de fusie (nummer 1) en de introductie van een nieuw product (nummer 2). Samen met Ruimte voor communicatie is de inhoud en samenstelling van de nieuwsbrieven bepaald. Ruimte voor communicatie verzorgde tevens de redactie van deze ´periodieke uitgaven over E-dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen´.

De Stad BV kreeg de opdracht om de kansen van Zaanstad in het creatieve tijdperk te onderzoeken. De stadswandelingen onder leiding van ´Zaanse gidsen´ en de vele (groeps)gesprekken met kunstenaars en creatieve ondernemers resulteerden in de zogenaamde Kansenkaart: 12 kansen waarmee de gemeente verder aan de slag kon. De wandelingen, gesprekken en kansen staan beschreven in de publicatie Zaanstad creatieve werkplaats.

De Denktank Ruimtelijke Ordening organiseerde een ontmoeting tussen de top van het bedrijfsleven en de bestuurders van de gemeente Amsterdam. Thema´s als veiligheid, internationaal imago en stedelijke transformatie kwamen uitvoerig aan de orde tijdens de bijeenkomst, die onder leiding stond van Felix Rottenberg. Een nieuwsbrief met en verslag van de bijeenkomst is naar alle deelnemers gestuurd.

cult-klimaatHet stadsdeel Amsterdam Centrum gaf het startsein voor het project Het culturele klimaat van de binnenstad. Meer dan 75 belanghebbenden en deskundigen bogen zich tijdens diverse bijeenkomsten over de vraag hoe nieuwe impulsen gegeven konden worden aan de drie thema´s: het Leidseplein als internationaal cultureel uitgaanscentrum, de binnenstad als vestigingsplaats voor audiovisuele media en de culturele aantrekkingskracht van de oostelijke binnenstad. De uitkomsten van de bijeenkomsten, de conclusies over de kracht van de binnenstad en de reacties van de verantwoordelijke wethouders zijn opgenomen in de publicatie Het culturele klimaat van de binnenstad.

zuidasHet Projectbureau Zuidas organiseerde een consultatieronde over het Ontwerp openbare ruimte Zuidas, gericht op het leren van en geïnspireerd worden door ervaringen en ideeën van betrokkenen en experts. De expertmeeting waren gewijd aan thema´s als beheer, duurzaamheid, kunst en leefbaarheid. In een speciale nieuwsbrief, die samen met Fleur Gieben Stad&Mens is geschreven, zijn de uitkomsten van de consultatieronde weergegeven. Daarnaast is ook een Ideeënboekje verschenen.